برنامه نویسی وب

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

برنامه نویسی وب

 

برنامه نویسی

همانگونه که خود نیز مشاهده کردید برنامه نویسی وب ، دستورات HTMLتنها نمایش و انتقال میان صفحات وب را کنترل میکنند. HTMLفاقد دستورات برنامهنویسی مانند تعریف متغیرها، حلقه ها، جملات شرطی و … میباشد. به همین دلیل، رفتار صفحات وب کاملا ثابت و غیر پویا است. به عنوان مثال نمیتوان تنها با استفاده از HTMLصفحهای طراحی کرد که در صورت ورود نام کاربری و کلمه عبور درست توسط کاربر یک پیغام خوشآمدگویی و در غیر اینصورت یک پیغام خطا برای وی چاپ کند .

برای خارج کردن صفحات وب از حالت استاتیکی زبانهایی خلق شدهاند که دستورات آنها را میتوان با دستورات HTMLادغام کرد. به عبارت دیگر با استفاده از مخلوطی از دستورات HTMLو این زبانها میتوان صفحات وب پویا ایجاد کرد.

در حالیکه HTML حالتهای ثابت و نمایشی صفحات وب را ایجاد میکند، از دستورات این زبانهای برنامهنویسی برای تست کردن شرطها، ایجاد حلقه ها، ایجاد ارتباط با پایگاه دادهها و به طور کلی برای ایجاد حالتهای دینامیکی صفحه استفاده میشود.

 

برنامه نویسی طرف Serverو برنامه نویسی طرف Client

کدهای نوشته شده در صفحات وب میتوانند در طرف وب سرور یا در طرف مرورگر اجرا شوند. تعیین این مسئله بسته به نوع کاری که قرار است این کدها انجام دهند توسط برنامهنویس صورت میگیرد مثلا ً چنانچه قرار باشد اعتبار اطلاعات وارد شده توسط کاربر در یک فرم مورد بررسی قرار گیرد، بهتر است کد نوشته شده برای انجام این بررسی در طرف مرورگر وب اجرا شود چرا که از اعمال فشارهای بیهوده بر روی وب سرور جلوگیری میکند. از طرف دیگر، کدی که برای ایجاد ارتباط با پایگاه دادهها نوشته میشود باید در طرف وب سرور اجرا شود چرا که پایگاه دادههای سایت روی وب سرور قرار دارد نه روی کامپیوترهایی
که مرورگرهای وب روی آنها اجرا میشوند. به این ترتیب، برنامهنویسی وب را میتوان به برنامهنویسی طرف Serverو برنامهنویسی طرف Clientتقسیم کرد. توجه کنید هر صفحه وب میتواند هم شامل کدهای طرف Serverو هم کدهای طرف Clientباشد. برای هر یک ازاین انواع برنامهنویسی، زبانهای متعددی وجود دارند. در این جزوه، تنها به ذکر مسائل پایهای و مثالهای ساده در برنامهنویسی طرف Clientمیپردازیم .

HTML چیست؟
ادامه ...

 

اگر از مطالب ما لذت بردید و مفید واقع شده بود به اشتراک بگذارید تا دیگران هم بهره ببرند….