موارد لازم برای راه اندازی یک وب سایت

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

موارد لازم برای راه اندازی یک وب سایت

 

سایت چیست ؟

Site در لغـت بـه معنـی مـکان اسـت و در دنیـای مجازی یعنــی مکانــی کــه بــه شــما اجــاره مــی دهــد در آن بــه فعالیــت بپردازیــد. ســایت ماننــد یــک مغــازه اســت کــه از چنــد قســمت تشــکیل شــده , یکــی اســم مغــازه , یکــی مــکان مغــازه , یکــی متــراژ مغــازه و یکــی از دکوراســیون داخلــی مغــازه ! ممکـن اسـت بپرسـید ایـن مسـائل چـه ارتباطی به سـایت دارن؟ توضیـح خواهم داد.

 

اسم مغازه

بـرای یـک سـایت حکـم دامنـه یـا Domain را دارد کـه انـواع مختلفـی از دامنـه موجـود اسـت.برای مثـال: com… وasia .in. .. ، .ایــرانnet .org .ir .info شـما بـا خریـد یـک دامنـه میتوانیـد نـام و آدرس سـایت خـود یـا در واقـع همیـت آن را مشـخص کنیـد.

 

 

مکان مغازه

بــرای یــک ســایت حکــم ســرور و یــا هاســتی را دارد کــه بـا توجـه بـه تحقیقـات درسـت شـما انتخـاب مـی شـود. در خریــد یــک هاســت بایــد دقــت لازم را داشــته باشــید تــا بعدهــا بــه مشــکل نخوریــد. تمامــی مــوارد از جملــه عملکـرد هاسـت و امنیـت آن بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد. فقـط یـک نکتـه بـرای خریـد هاسـت عـرض کنم، هاسـتی کـه انتخـاب مـی کنیـد بایـد قـدرت بالایـی داشـته باشـد و در صـورت امـکان suphp آن فعـال باشـد اگـر suphp فعـال نباشـد در هـر نوبـت بـرای آپلـود افزونه یـا قالـب از شـما رمـز هاسـت میخواهـد و بـرای آپلـود در قسـمت رسـانه دسـته بنـدی ماهانـه و سـالانه بـه مشـکل بــر میخــورد و بــرای ویرایــش قالــب هــم بایــد ســطح دسترسـی تعریـف کنیـد کـه اگـر suphp فعـال باشـد دیگر چنیـن مشـکلاتی پیـش نخواهـد آمـد .

 

 

متراژ مغازه

حکــم مقــدار یــا همــان فضــای هاســتی را دارد کــه شــما انتخـاب میکنیـد! همـان طـور کـه یـک مغـازه بـزرگ فضای زیـادی مـی خواهـد، سـایت بـزرگ هـم هاسـت بیشـتری میخواهــد پــس بهتــر اســت قبــل از خریــد هاســت بــا توجـه بـه اهـداف و نـوع سـایت خـود پکیـج مناسـبی را از یـک سـایت هاسـتینگ انتخـاب کنیـد.

 

دکوراسیون داخلی

در اینجـا حکـم سیسـتم مدیریت محتـوا یـا cms و طراحی قالــب آن را دارد. سیســتم هــای مدیریــت محتــوا انــواع خاصـی دارنـد. بعضـی سیسـتم هـا اختصاصی برای سـایت نوشـته یـا سـفارش داده مـی شـوند و یـک سـری هـم از سـی ام اس هـای عمومـی رایـگان اسـتفاده مـی کننـد. در بیـن سیسـتم هـای مدیریـت محتـوای رایـگان مـا وردپرس را انتخـاب میکنیـم چـون میتوانیـم بـا آن در کلاس آموزش فارسی شـرکت کنیـم.

 

 

آموزش نصب وردپرس روی سی پنل :

 

قبـل از هـر چیـز، بـه تعریفـی از وردپـرس و ایـن سیسـتم مدیریـت محتوایـی کـه قـرار اسـت در مدرسـه، آن را راه انـدازی نماییـم، میپردازیـم.

 

وردپرس چیست ؟

وردپــرس یــک سیســتم مدیریــت محتــوای ســایت مــی باشـد کـه بـه طـور رایـگان در خدمـت دوسـتان قـرار مـی گیـرد و مـی تـوان بـه صـورت کامـلا رایـگان آن را نصـب و راه انــدازی کــرد.

بـا توجـه بـه قـدرت و ظرفیـت بـالای هسـته ی وردپـرس، امــروزه از آن بــرای انــواع ســایت هــا از جملــه خبــری، پورتالـی، فروشـگاهی، هاسـتینگ و … مـورد اسـتفاده قـرار مــی گیــرد و ســرویس دهــی بســار فــوق العــاده ای نیــز دارد.

پلاگیـن هـای ایـن سیسـتم تقریبـا کامـل اسـت و روز بـه روز نیـز در حـال گسـترش مـی باشـد. یکــی از مهــم تریــن اصلــی کــه در وردپــرس وجــود دارد،
متـن بـاز یـا همـان  ”open source“ بـودن ایـن سیسـتم اســت کــه بســیار مــورد توجــه برنامــه نویســان و توســعه دهنـدگان قـرار مـی کیـرد. زیـرا بـه راختـی قابـل ویرایـش و تغییــر اســت.

حــال مــی خواهیــم نصــب وردپــرس و راه انــدازی آن را شــروع کنیــم….

 

نصـب سیسـتم مدیریـت محتـوای وردپـرس بـر روی سـی پنـل :

برای شروع کار ابتدا باید آخرین نسخه از وردپرس فارسی را دریافت نماییم.

(سیسـتم وردپـرس از سـایت مرجعـه “wordpress.org” قـدرت مـی گیـرد و بـه صـورت زبـان اصلـی در ایـن سـایت موجـود اسـت).

پـس از دریافـت آخریـن نسـخه از وردپـرس بـه هاسـتی کـه خریـداری کردیـم مراجعـه مـی کنیـم! بـرای وارد شـدن بـه هاسـت مـی توانیـد آدرس مشـخص سـایت خـود را وارد کـرده و در انتهـا بـا یـک اسـلش  ”Cpanel“ را وارد کنیـد.

بـه طـور مثـال ” www.example.com/cpanel” پـس از وارد کـردن آدرس، صفحـه ای را ملاحظـه مـی کنیـد کـه بایـد در آن نـام کاربـری و رمـز عبـور وارد شـود. ایـن اطلاعـات پـس از خریـد هاسـت، توسـط هاسـتینگ در اختیـار شـما قـرار داده مـی شـود.

پـس از وارد کـردن اطلاعـات درسـت، بـه محیـط سـی پنـل وارد مـی شویم.سـتون سـمت چـپ اطلاعـات هاسـت شـما را مشـخص مـی کنـد و ســتون گسـترده ی سـمت  راسـت دارای چنــد جعبـه اسـت کـه داخـل هـر کـدام بخـش هـای متعـددی بـرای فعالیـت هـا موجـود اسـت .

***********************

در حــال حاضــر وارد بخشــی شــدیم کــه وردپــرس را مــی توانیــم در آن بارگــذاری کنیــم. در اینجــا ســتون ســمت چــپ، مسـیر هـا را مشـخص مـی کنـد. همانطـور کـه ملاحظـه مـی کنیـد مـا در مسـیر “public_html” قـرار داریـم و بایـد فایـل وردپـرس خـود را در اینجـا آپلـود نماییـم. بـر روی گزینـه ی upload در تصویـر پاییـن کلیـک کنیـد…..

 

در ادامه با دانلود کردن فایل زیر می توانید ادامه مطالب این آموزش را دنبال کنید……

 

وب سایت چیست ؟
ادامه ...