پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت Web

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت web

 

با سلام خدمت دوستان عزیز :

یکی از پروژه های دانشگاهی ارائه و تهیه ساخت ماشین حساب با php , java , html ,….. می باشد و همچنین دوستانی که میخواهند با طریقه کد نویسی ماشین حساب مهندسی پروژه محور آشنا شوند در این خصوص ما برای شما این کد ها را به صورت رایگان ، تحت اختیار شما قرار دادیم تا بتوانید با استفاده از این کد نویسی به تجربیات و علم شما اضافه و همچنین بتوانید بهره کافی را از این آموزش پروژه کد نویسی ماشین حساب مهندسی برده موفق و پیروز باشید ……….

 

<html>
<head>
<title>amozeshfarsi.ir</title>

<script language=javascript type="text/javascript">
<!--
var last_result='';
var saved_result='';
var last_input='';
var last_printed='';
var modifying_history=false;
var history_index=1;
var regex_HexDigit='(?:[0-9a-fA-F])';
var regex_Digit='(?:[0-9])';
var regex_OctalDigit='(?:[0-7])';
var regex_NonZeroDigit='(?:[1-9])';
var regex_Sign='(?:[\+]|[\-])';
var regex_DecimalNum='(?:(?:[0]|'+regex_NonZeroDigit+regex_Digit+'*))';
var regex_OctalNum='(?:[0]'+regex_OctalDigit+'*)';
var regex_HexNum='(?:[0](?:[x]|[X])'+regex_HexDigit+'+)';
var regex_SignedInt='(?:'+regex_Sign+'?'+regex_Digit+'+)';
var regex_Expo='(?:[e]|[E])';
var regex_ExponentPart='(?:'+regex_Expo+regex_SignedInt+')';
var regex_Float1='(?:'+regex_Digit+'+[\.]'+regex_Digit+'*'+regex_ExponentPart+'?)';
var regex_Float2='(?:[\.]'+regex_Digit+'+'+regex_ExponentPart+'?)';
var regex_Float3='(?:'+regex_Digit+'+'+regex_ExponentPart+')';
var regex_Float4='(?:'+regex_Digit+'+)';
var regex_Float='(?:'+regex_Float1+'|'+regex_Float2+'|'+regex_Float3+'|'+regex_Float4+')';
var regex_ZeroFloat1='(?:[0]+[\.][0]*'+regex_ExponentPart+'?)';
var regex_ZeroFloat2='(?:[\.][0]+'+regex_ExponentPart+'?)';
var regex_ZeroFloat3='(?:[0]+'+regex_ExponentPart+')';
var regex_ZeroFloat4='(?:[0])';
var regex_ZeroFloat='(?:'+regex_ZeroFloat1+'|'+regex_ZeroFloat2+'|'+regex_ZeroFloat3+'|'+regex_ZeroFloat4+')';
var regex_Space='(?:[\n\ \t])';
var regex_Operands='(?:[\(\)\+\-\/\*])';
var regex_MathStuff='(?:cos|sin|tan)';
var regex_Functions='(?:(?:Math[\.]'+regex_MathStuff+')|'+regex_MathStuff+')';
var regex_allowable=new RegExp(
regex_HexNum+'|'+regex_OctalNum+'|'+regex_Float+'|'+regex_DecimalNum+'|'+
regex_ZeroFloat+'|'+regex_Space+'|'+regex_Operands+'|'+regex_Functions+'|ans','g');

function cos(x){return Math.cos(x);}
function sin(x){return Math.sin(x);}
function tan(x){return Math.tan(x);}

function replace_binary(s){
var r=new RegExp("^((?:[a]|[^a])*)0[bB]([01]{1,32})((?:[a]|[^a])*)$");
while(r.exec(s)){
s=RegExp.$1+" "+from_bin(RegExp.$2)+" "+RegExp.$3;
}
return s;
}

function replace_ans(s){
var r=new RegExp("^((?:[a]|[^a])*)ans((?:[a]|[^a])*)$");
while(r.exec(s)){
s=RegExp.$1+" "+saved_result+" "+RegExp.$2;
}
return s;
}

function do_calculation(){
var current_calc=document.calculator.line.value;
var mod_calc=replace_ans(current_calc);
mod_calc=replace_binary(mod_calc);
if(mod_calc!=last_printed&&mod_calc!=last_input&&!modifying_history){
var not_allowed=mod_calc.split(regex_allowable);
var num_badTokens=0;
for(var k=0;k<not_allowed.length;k++){
if(not_allowed[k].length!=0){
num_badTokens++;
}
}
if(num_badTokens==0){
try{
var calc_result=''+eval(mod_calc);
if(calc_result!=undefined){
last_result=calc_result;
saved_result=calc_result;
last_input='';
display_result();
add_toHistory(current_calc);
save_calc();
}
}catch(ex){
alert('ÚãáíÇÊ ÇÔÊÈÇå: '+ex.name+'\n'+'Error message: '+ex.message);
last_input=document.calculator.line.value;
}
}else{
alert(num_badTokens+' unknown tokens:\n'+not_allowed);
last_input=document.calculator.line.value;
}
document.calculator.line.focus();
}
}
function line_change(){
if(last_printed!=document.calculator.line.value){
last_result='';
}
}

function display_result(){
if(last_result!=''){
var should_display=document.calculator.display.selectedIndex;
var int_val=parseInt(last_result);
var float_val=parseFloat(last_result);
var to_print='';
if(''+float_val!='NaN'&&should_display==1){
to_print=to_sci(last_result,false);
}else if(''+float_val!='NaN'&&should_display==2){
to_print=to_sci(last_result,true);
}else if(''+int_val!='NaN'&&should_display==3){
to_print=to_hex(int_val);
}else if(''+int_val!='NaN'&&should_display==4){
to_print=to_octal(int_val);
}else if(''+int_val!='NaN'&&should_display==5){
to_print=to_bin(int_val);
}else{
to_print=round_extra_sf(float_val);
}
last_printed=to_print;
document.calculator.line.value=to_print;
history_index=1;
document.calculator.line.style.backgroundColor='#aacc99';
}else{
document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';
}
}

function round_extra_sf(f){
var s=f.toPrecision(14);
s=s.replace(/^([\+\-0-9\\.]*[1-9\.])0+((?:e[0-9\+\-]+)?)$/g,'$1$2');
s=s.replace(/\.((?:e[0-9\+\-]+)?)$/g,'$1');
return s;
}

function to_sci(s,eng){
var the_exp=0;
var is_negative=false;
if(s.length>0&&s.charAt(0)=='-'){
is_negative=true;
s=s.substring(1,s.length);
}
var regex_splitter=s.split(new RegExp('[eE]'));
if(regex_splitter.length>1){
the_exp=parseInt(regex_splitter[1]);
s=regex_splitter[0];
}
regex_splitter=s.split(/[\.]/);
if(regex_splitter.length>1){
s=regex_splitter[0]+regex_splitter[1];
the_exp+=regex_splitter[0].length-1;
}else{
the_exp+=s.length-1;
}
var leading_zeros=0;
for(leading_zeros=0;leading_zeros<s.length&&s.charAt(leading_zeros)=='0';leading_zeros++){
the_exp=the_exp-1;
}
s=s.substring(leading_zeros,s.length);
var move_dec;
if(eng){
if(the_exp>=0){
move_dec=(the_exp%3)+1;
}else{
move_dec=4-((-the_exp)%3);
if(move_dec==4){
move_dec=1;
}
}
the_exp-=(move_dec-1);
}else{
move_dec=1;
}
var trailing_zeros='';
for(var i=s.length;i<move_dec;i++){
trailing_zeros+='0';
}
return(
(is_negative?'-':'')+
((s.length==0)?'0':s.substring(0,move_dec))+
((s.length<=move_dec)?trailing_zeros:('.'+s.substring(move_dec,s.length)))+
((s.length==0||the_exp==0)?'':('e'+the_exp))
);
}

var digit_array=new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f');
function to_hex(n){
var hex_result=''
var the_start=true;
for(var i=32;i>0;){
i-=4;
var one_digit=(n>>i)&0xf;
if(!the_start||one_digit!=0){
the_start=false;
hex_result+=digit_array[one_digit];
}
}
return '0x'+(hex_result==''?'0':hex_result);
}

function to_octal(n){
var oct_result=''
var the_start=true;
for(var i=33;i>0;){
i-=3;
var one_digit=(n>>i)&0x7;
if(!the_start||one_digit!=0){
the_start=false;
oct_result+=digit_array[one_digit];
}
}
return '0'+(oct_result==''?'0':oct_result);
}

function to_bin(n){
var bin_result=''
var the_start=true;
for(var i=32;i>0;){
i-=1;
var one_digit=(n>>i)&0x1;
if(!the_start||one_digit!=0){
the_start=false;
bin_result+=digit_array[one_digit];
}
}
return '0b'+(bin_result==''?'0':bin_result);
}

function from_bin(s){
var bin_result=0;
var the_place=0;
var i=s.length-1;
while(i>=0&&the_place<32){
if(s.charAt(i)=='1'){
bin_result|=1<<the_place;
}
the_place++;
i-=1;
}
return bin_result;
}

function set_calc(s){
if(!modifying_history&&s!=''){
last_result='';
last_input=s;
document.calculator.line.value=s;
document.calculator.line.focus();
last_input='';
last_printed='';
history_index=1;
document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';
document.calculator.line.focus();
}
}

function append_calc(s,replaceLast){
if(!modifying_history&&s!=''){
last_result='';
var new_contents
if(replaceLast==0&&document.calculator.line.value==last_printed){
new_contents=s;
}else if(replaceLast==1&&document.calculator.line.value==last_printed){
new_contents='ans '+s;
}else{
new_contents=document.calculator.line.value+s;
}
last_input=new_contents;
document.calculator.line.value=new_contents;
document.calculator.line.focus();
last_input='';
last_printed='';
history_index=1;
document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';
document.calculator.line.focus();
}
}

function clear_calc(){
document.calculator.line.value='';
history_index=1;
document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';
document.calculator.line.focus();
}

function add_toHistory(s){
modifying_history=true;
var is_found=false;
var the_last=s;
var next_history;
var history_elements=document.calculator.history.options;
for(var i=1;i<history_elements.length&&!is_found;i++){
next_history=history_elements[i].text;
history_elements[i].text=the_last;
if(next_history==s){
is_found=true;
}
the_last=next_history;
}
document.calculator.history.selectedIndex=0;
modifying_history=false;
}

function load_calc(){
modifying_history=true;
var history_elements=document.calculator.history.options;
var calc_cookie=get_cookie('calculatorState');
if(calc_cookie!=null&&calc_cookie.length>1){
var history_part=calc_cookie.substring(1,calc_cookie.length);
if(history_part!=null){
var history_split=history_part.split('\n');
for(var i=1;i<history_elements.length&&i<history_split.length+1;i++){
history_elements[i].text=history_split[i-1];
}
}
document.calculator.display.selectedIndex=parseInt(calc_cookie.charAt(0));
}
modifying_history=false;
}

function save_calc(){
var history_elements=document.calculator.history.options;
var calc_cookie=document.calculator.display.selectedIndex;
for(var i=1;i<history_elements.length;i++){
calc_cookie+=history_elements[i].text+'\n';
}
}

function get_cookie(name){
var cookie_prefix=name+"=";
var cookie_begin=document.cookie.indexOf(";"+cookie_prefix);
if(cookie_begin==-1){
cookie_begin=document.cookie.indexOf(cookie_prefix);
if(cookie_begin!=0)return null;
}else{
cookie_begin+=2;
}
var cookie_end=document.cookie.indexOf(";",cookie_begin);
if(cookie_end==-1)cookie_end=document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(cookie_begin+cookie_prefix.length,cookie_end));
}
function display_nextHistory(){
var history_elements=document.calculator.history.options;
var next_history="";
if(history_index>=history_elements.length||history_elements[history_index].text==""){
history_index=1;
}
if(history_elements[history_index].text!=""){
var temp_history=history_index;
set_calc(history_elements[history_index].text);
history_index=temp_history;
document.calculator.history.selectedIndex=history_index;
history_index++;
}
document.calculator.line.focus();
}
function next_display_method(){
var d=document.calculator.display;
var s=d.selectedIndex;
s++;
if(s>=d.options.length)s=0;
display_method(s)
}
function display_method(index){
document.calculator.display.selectedIndex=index;
display_result();
save_calc();
document.calculator.line.focus();
}
//-->
</script>

<style type="text/css"> 
body {background-color:beige;font-size:9pt;}

input.clear, input.number, input.operand, input.equal, input.other {font-size:15pt;}
input.clear, input.number, input.operand, input.equal, input.other {width:1cm;font-weight:bold;padding:2px;}
input.clear {background-color:#f82163;border-color:#f82163;color:white;}
input.equal {background-color:#54aeed;border-color:#54aeed;color:white;}
input.line {background-color:#cccc99;border-color:#cccc99;font-size:15pt;font-weight:bold;width:100%;}
select {background-color:#cccccc;border-color:#cccccc;color:black;}
</style>

</head>

<body onload="load_calc();document.calculator.line.focus();">

<p align="center">
<font size="10 pt" face="Arial">
</font>
</p>

<noscript>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt"><span lang="fa">
ãÍÇÓÈÇä</span></font><p>This scientific calculator requires Javascript. Please enable Javascript
in your browser's preferences and then reload this page if you wish to use this scientific calculator.</p></noscript>
<form name=calculator onSubmit="do_calculation();return false;">
<input class=line type=text name="line" onChange="line_change();">
<br>
<table summary="Calculator"><tr><td valign=top>
<table class=keypad summary="Button Keypad"><tr>
<td><input type="button" value="C" class="clear" accesskey=c onClick="clear_calc();" title="Ç˜ ˜ÑÏä ãÍÇÓÈÇÊ (Alt-c)"></td>
<td><input type="button" value="(" class="other" onClick="append_calc('(',0);" title="ÑÇäÊÒ ÈÇÒ"></td>
<td><input type="button" value=")" class="other" onClick="append_calc(')',0);" title="ÑÇäÊÒ ÈÓÊå"></td>
<td><input type="button" value="+" class="operand" onClick="append_calc(' + ',1);" title="ÌãÚ"></td>
<td rowspan=5>
</td></tr><tr>
<td><input type="button" value="7" class="number" onClick="append_calc('7',0);" title="åÝÊ"></td>
<td><input type="button" value="8" class="number" onClick="append_calc('8',0);" title="åÔÊ"></td>
<td><input type="button" value="9" class="number" onClick="append_calc('9',0);" title="äå"></td>
<td><input type="button" value="-" class="operand" onClick="append_calc(' - ',1);" title="ÊÝÑíÞ"></td>
</tr><tr>
<td><input type="button" value="4" class="number" onClick="append_calc('4',0);" title="åÇÑ"></td>
<td><input type="button" value="5" class="number" onClick="append_calc('5',0);" title="äÌ"></td>
<td><input type="button" value="6" class="number" onClick="append_calc('6',0);" title="ÔÔ"></td>
<td><input type="button" value="*" class="operand" onClick="append_calc(' * ',1);" title="ÖÑÈ"></td>
</tr><tr>
<td><input type="button" value="1" class="number" onClick="append_calc('1',0);" title="í˜"></td>
<td><input type="button" value="2" class="number" onClick="append_calc('2',0);" title="Ïæ"></td>
<td><input type="button" value="3" class="number" onClick="append_calc('3',0);" title="Óå"></td>
<td><input type="button" value="÷" class="operand" onClick="append_calc(' / ',1);" title="ÊÞÓíã"></td>
</tr><tr>
<td><input type="button" value="00" class="number" onClick="append_calc('00',0);" title="Ïæ ÕÝÑ"></td>
<td><input type="button" value="0" class="number" onClick="append_calc('0',0);" title="ÕÝÑ"></td>
<td><input type="button" value="." class="other" onClick="append_calc('.',2);" title="ããíÒ"></td>
<td><input type="button" value="exe" class="equal" accesskey=e onClick="do_calculation();" title="ÎÑæÌí (Alt-e)"></td>
</tr></table>
</td><td valign=top>
<p><small>Display:</small><br>
<select name=display class=display onChange="display_result();save_calc();" title="(Alt-d)">
<option selected>Decimal (Mixed Notation)
<option>Decimal (Scientific Notation)
<option>Decimal (Engineering Notation)
<option>Hexadecimal
<option>Octal
<option>Binary
</select></p>
<p><select name=history class=history onChange="if(this.selectedIndex>0)set_calc(this.options[this.selectedIndex].text);" title="View previous entries (Alt-h)">
<option>History:
<option><option><option><option><option><option><option><option><option>
<option><option><option><option><option><option><option><option><option><option>
</select></p>
<p><select name=mathFunctions class=mathFunctions onChange="append_calc(this.options[this.selectedIndex].value,0);this.selectedIndex=0;">
<option>Math Functions:
<option value="cos(">cos
<option value="sin(">sin
<option value="tan(">tan
</select>
</td></tr></table>
</form>
</body>
</html>

 

تابع myFunction در javascript
ادامه ...

در ادامه با آموزش های بعدی ما همراه باشید……