آموزش های کوچک » نتایج بزرگ همراه با آموزش فارسی

پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت Web

Web-Project-Calculator-Source

پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت web

 

با سلام خدمت دوستان عزیز :

یکی از پروژه های دانشگاهی ارائه و تهیه ساخت ماشین حساب با php , java , html ,….. می باشد و همچنین دوستانی که میخواهند با طریقه کد نویسی ماشین حساب مهندسی پروژه محور آشنا شوند در این خصوص ما برای شما این کد ها را به صورت رایگان ، تحت اختیار شما قرار دادیم تا بتوانید با استفاده از این کد نویسی به تجربیات و علم شما اضافه و همچنین بتوانید بهره کافی را از این آموزش پروژه کد نویسی ماشین حساب مهندسی برده موفق و پیروز باشید ……….

1996571 3d illustration of computer mouse connected to text website 300x190 - پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت Web

 

<html><head><title>amozeshfarsi.ir</title><script language=javascript type="text/javascript"><!--var last_result='';var saved_result='';var last_input='';var last_printed='';var modifying_history=false;var history_index=1;var regex_HexDigit='(?:[0-9a-fA-F])';var regex_Digit='(?:[0-9])';var regex_OctalDigit='(?:[0-7])';var regex_NonZeroDigit='(?:[1-9])';var regex_Sign='(?:[\+]|[\-])';var regex_DecimalNum='(?:(?:[0]|'+regex_NonZeroDigit+regex_Digit+'*))';var regex_OctalNum='(?:[0]'+regex_OctalDigit+'*)';var regex_HexNum='(?:[0](?:[x]|[X])'+regex_HexDigit+'+)';var regex_SignedInt='(?:'+regex_Sign+'?'+regex_Digit+'+)';var regex_Expo='(?:[e]|[E])';var regex_ExponentPart='(?:'+regex_Expo+regex_SignedInt+')';var regex_Float1='(?:'+regex_Digit+'+[\.]'+regex_Digit+'*'+regex_ExponentPart+'?)';var regex_Float2='(?:[\.]'+regex_Digit+'+'+regex_ExponentPart+'?)';var regex_Float3='(?:'+regex_Digit+'+'+regex_ExponentPart+')';var regex_Float4='(?:'+regex_Digit+'+)';var regex_Float='(?:'+regex_Float1+'|'+regex_Float2+'|'+regex_Float3+'|'+regex_Float4+')';var regex_ZeroFloat1='(?:[0]+[\.][0]*'+regex_ExponentPart+'?)';var regex_ZeroFloat2='(?:[\.][0]+'+regex_ExponentPart+'?)';var regex_ZeroFloat3='(?:[0]+'+regex_ExponentPart+')';var regex_ZeroFloat4='(?:[0])';var regex_ZeroFloat='(?:'+regex_ZeroFloat1+'|'+regex_ZeroFloat2+'|'+regex_ZeroFloat3+'|'+regex_ZeroFloat4+')';var regex_Space='(?:[\n\ \t])';var regex_Operands='(?:[\(\)\+\-\/\*])';var regex_MathStuff='(?:cos|sin|tan)';var regex_Functions='(?:(?:Math[\.]'+regex_MathStuff+')|'+regex_MathStuff+')';var regex_allowable=new RegExp(regex_HexNum+'|'+regex_OctalNum+'|'+regex_Float+'|'+regex_DecimalNum+'|'+regex_ZeroFloat+'|'+regex_Space+'|'+regex_Operands+'|'+regex_Functions+'|ans','g');function cos(x){return Math.cos(x);}function sin(x){return Math.sin(x);}function tan(x){return Math.tan(x);}function replace_binary(s){var r=new RegExp("^((?:[a]|[^a])*)0[bB]([01]{1,32})((?:[a]|[^a])*)$");while(r.exec(s)){s=RegExp.$1+" "+from_bin(RegExp.$2)+" "+RegExp.$3;}return s;}function replace_ans(s){var r=new RegExp("^((?:[a]|[^a])*)ans((?:[a]|[^a])*)$");while(r.exec(s)){s=RegExp.$1+" "+saved_result+" "+RegExp.$2;}return s;}function do_calculation(){var current_calc=document.calculator.line.value;var mod_calc=replace_ans(current_calc);mod_calc=replace_binary(mod_calc);if(mod_calc!=last_printed&&mod_calc!=last_input&&!modifying_history){var not_allowed=mod_calc.split(regex_allowable);var num_badTokens=0;for(var k=0;k<not_allowed.length;k++){if(not_allowed[k].length!=0){num_badTokens++;}}if(num_badTokens==0){try{var calc_result=''+eval(mod_calc);if(calc_result!=undefined){last_result=calc_result;saved_result=calc_result;last_input='';display_result();add_toHistory(current_calc);save_calc();}}catch(ex){alert('ÚãáíÇÊ ÇÔÊÈÇå: '+ex.name+'\n'+'Error message: '+ex.message);last_input=document.calculator.line.value;}}else{alert(num_badTokens+' unknown tokens:\n'+not_allowed);last_input=document.calculator.line.value;}document.calculator.line.focus();}}function line_change(){if(last_printed!=document.calculator.line.value){last_result='';}}function display_result(){if(last_result!=''){var should_display=document.calculator.display.selectedIndex;var int_val=parseInt(last_result);var float_val=parseFloat(last_result);var to_print='';if(''+float_val!='NaN'&&should_display==1){to_print=to_sci(last_result,false);}else if(''+float_val!='NaN'&&should_display==2){to_print=to_sci(last_result,true);}else if(''+int_val!='NaN'&&should_display==3){to_print=to_hex(int_val);}else if(''+int_val!='NaN'&&should_display==4){to_print=to_octal(int_val);}else if(''+int_val!='NaN'&&should_display==5){to_print=to_bin(int_val);}else{to_print=round_extra_sf(float_val);}last_printed=to_print;document.calculator.line.value=to_print;history_index=1;document.calculator.line.style.backgroundColor='#aacc99';}else{document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';}}function round_extra_sf(f){var s=f.toPrecision(14);s=s.replace(/^([\+\-0-9\\.]*[1-9\.])0+((?:e[0-9\+\-]+)?)$/g,'$1$2');s=s.replace(/\.((?:e[0-9\+\-]+)?)$/g,'$1');return s;}function to_sci(s,eng){var the_exp=0;var is_negative=false;if(s.length>0&&s.charAt(0)=='-'){is_negative=true;s=s.substring(1,s.length);}var regex_splitter=s.split(new RegExp('[eE]'));if(regex_splitter.length>1){the_exp=parseInt(regex_splitter[1]);s=regex_splitter[0];}regex_splitter=s.split(/[\.]/);if(regex_splitter.length>1){s=regex_splitter[0]+regex_splitter[1];the_exp+=regex_splitter[0].length-1;}else{the_exp+=s.length-1;}var leading_zeros=0;for(leading_zeros=0;leading_zeros<s.length&&s.charAt(leading_zeros)=='0';leading_zeros++){the_exp=the_exp-1;}s=s.substring(leading_zeros,s.length);var move_dec;if(eng){if(the_exp>=0){move_dec=(the_exp%3)+1;}else{move_dec=4-((-the_exp)%3);if(move_dec==4){move_dec=1;}}the_exp-=(move_dec-1);}else{move_dec=1;}var trailing_zeros='';for(var i=s.length;i<move_dec;i++){trailing_zeros+='0';}return((is_negative?'-':'')+((s.length==0)?'0':s.substring(0,move_dec))+((s.length<=move_dec)?trailing_zeros:('.'+s.substring(move_dec,s.length)))+((s.length==0||the_exp==0)?'':('e'+the_exp)));}var digit_array=new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f');function to_hex(n){var hex_result=''var the_start=true;for(var i=32;i>0;){i-=4;var one_digit=(n>>i)&0xf;if(!the_start||one_digit!=0){the_start=false;hex_result+=digit_array[one_digit];}}return '0x'+(hex_result==''?'0':hex_result);}function to_octal(n){var oct_result=''var the_start=true;for(var i=33;i>0;){i-=3;var one_digit=(n>>i)&0x7;if(!the_start||one_digit!=0){the_start=false;oct_result+=digit_array[one_digit];}}return '0'+(oct_result==''?'0':oct_result);}function to_bin(n){var bin_result=''var the_start=true;for(var i=32;i>0;){i-=1;var one_digit=(n>>i)&0x1;if(!the_start||one_digit!=0){the_start=false;bin_result+=digit_array[one_digit];}}return '0b'+(bin_result==''?'0':bin_result);}function from_bin(s){var bin_result=0;var the_place=0;var i=s.length-1;while(i>=0&&the_place<32){if(s.charAt(i)=='1'){bin_result|=1<<the_place;}the_place++;i-=1;}return bin_result;}function set_calc(s){if(!modifying_history&&s!=''){last_result='';last_input=s;document.calculator.line.value=s;document.calculator.line.focus();last_input='';last_printed='';history_index=1;document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';document.calculator.line.focus();}}function append_calc(s,replaceLast){if(!modifying_history&&s!=''){last_result='';var new_contentsif(replaceLast==0&&document.calculator.line.value==last_printed){new_contents=s;}else if(replaceLast==1&&document.calculator.line.value==last_printed){new_contents='ans '+s;}else{new_contents=document.calculator.line.value+s;}last_input=new_contents;document.calculator.line.value=new_contents;document.calculator.line.focus();last_input='';last_printed='';history_index=1;document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';document.calculator.line.focus();}}function clear_calc(){document.calculator.line.value='';history_index=1;document.calculator.line.style.backgroundColor='#cccc99';document.calculator.line.focus();}function add_toHistory(s){modifying_history=true;var is_found=false;var the_last=s;var next_history;var history_elements=document.calculator.history.options;for(var i=1;i<history_elements.length&&!is_found;i++){next_history=history_elements[i].text;history_elements[i].text=the_last;if(next_history==s){is_found=true;}the_last=next_history;}document.calculator.history.selectedIndex=0;modifying_history=false;}function load_calc(){modifying_history=true;var history_elements=document.calculator.history.options;var calc_cookie=get_cookie('calculatorState');if(calc_cookie!=null&&calc_cookie.length>1){var history_part=calc_cookie.substring(1,calc_cookie.length);if(history_part!=null){var history_split=history_part.split('\n');for(var i=1;i<history_elements.length&&i<history_split.length+1;i++){history_elements[i].text=history_split[i-1];}}document.calculator.display.selectedIndex=parseInt(calc_cookie.charAt(0));}modifying_history=false;}function save_calc(){var history_elements=document.calculator.history.options;var calc_cookie=document.calculator.display.selectedIndex;for(var i=1;i<history_elements.length;i++){calc_cookie+=history_elements[i].text+'\n';}}function get_cookie(name){var cookie_prefix=name+"=";var cookie_begin=document.cookie.indexOf(";"+cookie_prefix);if(cookie_begin==-1){cookie_begin=document.cookie.indexOf(cookie_prefix);if(cookie_begin!=0)return null;}else{cookie_begin+=2;}var cookie_end=document.cookie.indexOf(";",cookie_begin);if(cookie_end==-1)cookie_end=document.cookie.length;return unescape(document.cookie.substring(cookie_begin+cookie_prefix.length,cookie_end));}function display_nextHistory(){var history_elements=document.calculator.history.options;var next_history="";if(history_index>=history_elements.length||history_elements[history_index].text==""){history_index=1;}if(history_elements[history_index].text!=""){var temp_history=history_index;set_calc(history_elements[history_index].text);history_index=temp_history;document.calculator.history.selectedIndex=history_index;history_index++;}document.calculator.line.focus();}function next_display_method(){var d=document.calculator.display;var s=d.selectedIndex;s++;if(s>=d.options.length)s=0;display_method(s)}function display_method(index){document.calculator.display.selectedIndex=index;display_result();save_calc();document.calculator.line.focus();}//--></script><style type="text/css"> body {background-color:beige;font-size:9pt;}input.clear, input.number, input.operand, input.equal, input.other {font-size:15pt;}input.clear, input.number, input.operand, input.equal, input.other {width:1cm;font-weight:bold;padding:2px;}input.clear {background-color:#f82163;border-color:#f82163;color:white;}input.equal {background-color:#54aeed;border-color:#54aeed;color:white;}input.line {background-color:#cccc99;border-color:#cccc99;font-size:15pt;font-weight:bold;width:100%;}select {background-color:#cccccc;border-color:#cccccc;color:black;}</style></head><body onload="load_calc();document.calculator.line.focus();"><p align="center"><font size="10 pt" face="Arial"></font></p><noscript><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt"><span lang="fa">ãÍÇÓÈÇä</span></font><p>This scientific calculator requires Javascript. Please enable Javascriptin your browser's preferences and then reload this page if you wish to use this scientific calculator.</p></noscript><form name=calculator onSubmit="do_calculation();return false;"><input class=line type=text name="line" onChange="line_change();"><br><table summary="Calculator"><tr><td valign=top><table class=keypad summary="Button Keypad"><tr><td><input type="button" value="C" class="clear" accesskey=c onClick="clear_calc();" title="Ç˜ ˜ÑÏä ãÍÇÓÈÇÊ (Alt-c)"></td><td><input type="button" value="(" class="other" onClick="append_calc('(',0);" title="ÑÇäÊÒ ÈÇÒ"></td><td><input type="button" value=")" class="other" onClick="append_calc(')',0);" title="ÑÇäÊÒ ÈÓÊå"></td><td><input type="button" value="+" class="operand" onClick="append_calc(' + ',1);" title="ÌãÚ"></td><td rowspan=5></td></tr><tr><td><input type="button" value="7" class="number" onClick="append_calc('7',0);" title="åÝÊ"></td><td><input type="button" value="8" class="number" onClick="append_calc('8',0);" title="åÔÊ"></td><td><input type="button" value="9" class="number" onClick="append_calc('9',0);" title="äå"></td><td><input type="button" value="-" class="operand" onClick="append_calc(' - ',1);" title="ÊÝÑíÞ"></td></tr><tr><td><input type="button" value="4" class="number" onClick="append_calc('4',0);" title="åÇÑ"></td><td><input type="button" value="5" class="number" onClick="append_calc('5',0);" title="äÌ"></td><td><input type="button" value="6" class="number" onClick="append_calc('6',0);" title="ÔÔ"></td><td><input type="button" value="*" class="operand" onClick="append_calc(' * ',1);" title="ÖÑÈ"></td></tr><tr><td><input type="button" value="1" class="number" onClick="append_calc('1',0);" title="í˜"></td><td><input type="button" value="2" class="number" onClick="append_calc('2',0);" title="Ïæ"></td><td><input type="button" value="3" class="number" onClick="append_calc('3',0);" title="Óå"></td><td><input type="button" value="÷" class="operand" onClick="append_calc(' / ',1);" title="ÊÞÓíã"></td></tr><tr><td><input type="button" value="00" class="number" onClick="append_calc('00',0);" title="Ïæ ÕÝÑ"></td><td><input type="button" value="0" class="number" onClick="append_calc('0',0);" title="ÕÝÑ"></td><td><input type="button" value="." class="other" onClick="append_calc('.',2);" title="ããíÒ"></td><td><input type="button" value="exe" class="equal" accesskey=e onClick="do_calculation();" title="ÎÑæÌí (Alt-e)"></td></tr></table></td><td valign=top><p><small>Display:</small><br><select name=display class=display onChange="display_result();save_calc();" title="(Alt-d)"><option selected>Decimal (Mixed Notation)<option>Decimal (Scientific Notation)<option>Decimal (Engineering Notation)<option>Hexadecimal<option>Octal<option>Binary</select></p><p><select name=history class=history onChange="if(this.selectedIndex>0)set_calc(this.options[this.selectedIndex].text);" title="View previous entries (Alt-h)"><option>History:<option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option><option></select></p><p><select name=mathFunctions class=mathFunctions onChange="append_calc(this.options[this.selectedIndex].value,0);this.selectedIndex=0;"><option>Math Functions:<option value="cos(">cos<option value="sin(">sin<option value="tan(">tan</select></td></tr></table></form></body></html>

 

در ادامه با آموزش های بعدی ما همراه باشید……

 

 

آموزش فارسی

تیم آموزش فارسی تمامی تلاش خود را در راستای رضایت و بالابردن علم و دانش شما عزیزان به کار می برد تا ذره کوچک برای جبران اعتماد و قدردانی شما کاربران گرامی باشد پس در این راه با اشتراک گذاری مطالب این سایت در شبکه های اجتماعی خودتان همچنین با ارسال نظرات و انتقادات خود ما را یاری رسانید...

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
دیدگاه‌ها

*
*

تخفیف 30%
کد تخفیف 75%
کد تخفیف 100%
تخفیف 50%
دانلود مقاله اشتباهات هزینه دار سئو SEO
کد تخفیف 13%
کد تخفیف 20%
کد تخفیف 90%
شانس خود را برای دریافت جایزه دریافت کنید!
آدرس ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید و چرخ را چرخانید. این شانس شما برای به دست آوردن تخفیف های شگفت انگیز است!