رنگ پس زمینه در css

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

رنگ پس زمینه در css


خصوصیت ( property) background-color در واقع رنگ پس زمینه ی یک المان را مشخص می کند .
رنگ پس زمینه ی یک صفحه ی متعارف به صورت زیر تعریف ( set) می شود


مثال


body {
background-color: #b0c4de;
}


در ،CSS رنگ یک صفحه اغلب توسط مقادیر زیر تعیین می شود


یک مقدار (
HEXشانزده شانزدهی) – مثل “”#ff0000

یک مقدار rgb (سرنام red green blue ) – مانند ( ”۰”, ”۰”,”۲۵۵”) rgb
اسم رنگ دلخواه ( – )
color name مانند “”red
در مثال زیر، <p>،<h1> و المان های <div> رنگ های پس زمینه ی متفاوتی دارند

مثال


h1 {
background-color: #۶۴۹۵ed;
}
p {
background-color: #e0ffff;
}
div {
background-color: #b0c4de;
}

در ادامه با اموزش های بعدی ما همراه باشید…….

 

 

تصویر پس زمینه – تکرار تصویر پس زمینه با نمای افقی و عمودی
ادامه ...