ادامه مطلب
css3
۲۸ مهر ۱۳۹۶

Style Sheet های چندگانه در css

Style Sheet های چندگانه در css   اگر بعضی از صفت ها برای یک selector در style sheet های مختلف تعیین شده […]