HTML چیست؟

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

HTML چیست؟

 

وب چيست؟

تصور کنيد در حال خواندن یک کتاب هستيد و با واژه جدیدی برخورد میکنيد، انگشت خود را روی واژه مورد نظر قرار می دهيد و صفحهای از کتاب که حاوی مطالبی در مورد واژه مورد نظر است بصورت اتوماتيک برای شما باز میشود. اگر چه ممکن است تصور باز شدن صفحات مرتبط با یک موضوع در حين خواندن یک کتاب دور از ذهن بنظر برسد، اما این دقيقاً همان چيزی است که هنگام کار با  صفحات اینترنت اتفاق میافتد. وب یکی از سرویسهای اینترنت است که امکان ارتباط ميليونها صفحه را روی اینترنت امکان پذیر ساخته است. در واقع، این سرویس شبکه ای گسترده از صفحات را ایجاد کرده است که هر یک از آنها دارای پيوندهایی میباشند که کاربر با کليک کردن روی هر یک از آنها به صفحه مربوطه منتقل می شود. این صفحات را صفحات وب نامند.

 

مدل اینترنت

اینترنت بر اساس مدل Client/Server کار میکند. در این مدل، حداقل یک کامپيوتر نقش سرویس دهنده (Server) و سایر کامپيوترها نقش سرویس گيرنده (Client) را بازی میکنند. هر یک از سرویس گيرنده ها درخواست خود را برای سرویس دهنده ارسال میکنند. سرویس دهنده درخواست مورد نظر را برآورده کرده و پاسخ را برای کامپيوتر سرویس گيرنده ارسال میکند. در اینترنت، کامپيوترهای سرویس دهنده را سرویس دهنده وب (Web Server) نامند. هر سایت اینترنت دارای یک وب سرور است. در واقع وب سرور یک سایت، کامپيوتری است که کليه صفحات وب و همچنين پایگاه داده سایت مورد نظر روی آن قرار دارد. همچنين، هر وب سرور شامل نرم افزاری خاص برای ارسال صفحات وب برای سرویس گيرندگان می باشد. درخواست هر کاربر از طریق یک مرورگروب (Web Browser) برای وب سرور مورد نظر ارسال میشود. وب سرور، یک کپی از صفحه مورد نظر کاربر را برای مرورگر ارسال میکند و مرورگر صفحه مورد نظر را برای کاربر نمایش میدهد. در واقع، مرورگر برنامه ای است که روی کامپيوتر سرویس گيرنده اجرا میشود و قادر است درخواستهای کاربر را به وب سرور منتقل کند و صفحات وب دریافت شده از وب سرور را برای کاربر نمایش دهد.

چگونگی استفاده از تگ body
ادامه ...

 

HTML چيست؟

(HTML(HyperText Markup Language زبان خلق صفحات وب است. وب سرور صفحات را در قالب زبان HTML برای مرورگر ارسال میکند. این زبان فاقد دستورات عملياتی است بلکه دارای برچسب (tag)هایی است که توسط کليه مرورگرها قابل فهم بوده و برای آرایش متون، قرار دادن پيوند ميان صفحات، نمایش تصاویر و پخش فایلهای صوتی در صفحات وب مورد استفاده قرار میگيرند. در قسمتهای بعد توضيحاتی در مورد نحوه استفاده از دستورات HTML ارائه خواهد شد.

 

آرایش متن

با استفاده از برچسبهای مختلف HTML براحتی می توان ظاهرمتن های نمایشی در صفحات وب را کنترل کرد. برچسبهای مربوط به آرایش متن عبارتند از:

<b>,</b>: متن قرار گرفته بين این دو برچسب بصورت ضخيم (bold) نمایش داده می شود.

<u>,</u>: متن قرار گرفته بين این دو برچسب بصورت زیرخط دار (underline) نمایش داده می شود.

<i>,</i>: متن قرار گرفته بين این دو برچسب بصورت کج (italic) نمایش داده می شود.

<p>,</p>: از این دو برچسب برای مشخص کردن شروع و خاتمه یک پاراگراف استفاده می شود. با استفاده از ویژگی align این برچسب می توان پاراگراف مورد نظر را در سمت راست یا چپ صفحه نمایش داد.

<br>: از این برچسب تکی برای شروع یک خط جدید استفاده می شود.

<center>,</center>: متن قرار گرفته بين این دو برچسب در وسط خط نمایش داده می شود.

<font>,</font>: از برچسب <font> برای تغيير نوع، رنگ و سایز فونت استفاده می شود. این برچسب دارای سه ویژگی است:

face -1: از این ویژگی برای تغيير نوع فونت استفاده می شود.

color -2: از این ویژگی برای تغيير رنگ فونت استفاده می شود.

size -3: از این ویژگی برای تغيير سایز فونت استفاده می شود.

 

شش سایز مختلف پيش فرض برای فونتها

علاوه بر تعيين سایز فونت بطور صریح، HTML دارای شش برچسب برای تنظيم اندازه فونت می باشد. این برچسبها عبارتند از:

فونتها و رنگ و اندازه آنها در html چگونه است؟
ادامه ...

.<h6> ،<h5> ،<h4> ،<h3> ،<h2> ،<h1>.

 

قرار دادن تصویر در صفحات وب

با استفاده از برچسب <img> می توان یک تصویر را در یک صفحه وب قرار داد. در ویژگی src این دستور بایستی مسير و نام فایل gif یا jpg مورد نظر را قرار داد. مثلاً اگر فایل flower.gif درشاخه images از درایو D قرار گرفته باشد، برای قرار دادن این فایل در صفحه وب می توان از دستور زیر استفاده کرد:

<img src=“d:/images/flower.gif”></img>

 

download - HTML چیست؟

HTML چیست؟

 

تغييرپس زمينه (background) یک صفحه وب

با استفاده از ویژگيهای bgcolor و background در برچسب <body> می توان رنگ و تصویر پس زمينه یک صفحه وب را تغيير داد. برچسب زیر، رنگ پس زمينه را آبی قرار میدهد:

<body bgcolor=“blue”>

 

نمایش ليست ها

در HTML از دو برچسب <ol> و <ul> به ترتيب برای نمایش ليست های مرتب و نامرتب استفاده می شود. از برچسب <li> برای مشخص کردن هر سطر از ليست استفاده می شود.

ليست های نامرتب

<html>
<body>
my favorite hobbies:
<ul>
<li>music</li>
<li>movies</li>
<li>sports</li>
</ul>
</body>
</html>

خروجی این صفحه به شکل زیر خواهد بود:

:my favorite hobbies

• music
• movies
• sports

با استفاده از ویژگی type می توان علامت نمایشی در هر سطر را تغيير داد. مقدار پيش فرض برای این ویژگی disc (دایره توپر) است. می توان مقدار این ویژگی را به circle (دایره توخالی) و یاsquare  (مربع) تغيير داد. در مثال زیر دایره توخالی بعنوان علامت هر سطر انتخاب شده است:

<html>
<body>
my favorite hobbies:
<ul type=“circle”>
<li>music</li>
<li>movies</li>
<li>sports</li>
</ul>
</body>
</html>

خروجی این صفحه به شکل زیر خواهد بود:

:my favorite hobbies

o music
o movies
o sports

 

ليست های مرتب

مثال زیر یک ليست مرتب عددی را نشان میدهد:

<html>
<body>
my favorite hobbies:
<ol>
<li>music</li>
<li>movies</li>
<li>sports</li>
</ol>
</body>
</html>

کد لودینگ سایت loader site
ادامه ...

خروجی این صفحه به شکل زیر خواهد بود:

:my favorite hobbies

۱. music
۲. movies
۳. sports

قاب بندی صفحات

با استفاده از قاب (Frame) ها می توان پنجره را به چند قسمت تقسيم کرد و در هر قسمت،  صفحه وب مستقلی را نمایش داد. برای قاب بندی یک صفحه به جای برچسب <body> باید از برچسب <frameset> استفاده کرد. یک پنجره را می توان به چند فریم عمودی یا افقی شکست. هر فریم نيز به نوبه خود قابل تقسيم به چند فریم افقی یا عمودی می باشد.

 

در ادامه با ما همراه باشید…

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )