۱۰ اشتباه نابخشودنی تبلیغات اینترنتی

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

اشتباه نابخشودنی تبلیغات اینترنتی

 

اگرچه تبلیغات اینترنتی یکی از بھترین روش ھای ترویج کسب و کار در بین صاحبان صنایع و بنگاه ھای اقتصادی است اما افزایش روزافزون کسب و کارھای جدید و گرایش تمامی آنھا به سمت تبلیغات به عنوان تنھا ابزار ترویج سازمانی، شرکت ھا را بر آن داشته است که بدون رعایت   استانداردھای تبلیغات در اینترنت و غافل از ارزیابی حرکت رقبا تنھا با صرف ھزینه ھای تبلیغاتی گزاف در بمباران تبلیغاتی قرن ٢١ پا به میان بگذارند. امروزه بازاریابی در فضای مجازی به یک کسب و کار مدرن تبدیل شده و بسیاری از صاحبان مشاغل را درگیر خود ساخته است. به طوری که شرکت ھا به ھر طریقی می کوشند تا ورود خود را به میدان رقابت از طریق وب سایت ھایشان
اعلام کنند.

 

١- تبلیغ در وب سایت ھای نامرتبط

بدون شک ھیچ شرکتی خواھان دورریختن پول ھایش در جھت تبلیغات بی ثمر نیست اما به ھر حال بسیاری از صاحبان شرکت ھا ناآگاھانه به پرداخت ھزینه ھای تبلیغاتی گزاف و بی مورد در وب سایت ھای نامرتبط تن می دھند که تنھا بازدید اولیه بسیاری از خوانندگان وب سایت را به ھمراه دارد. پس به یاد داشته باشید که تنھا در وب سایت ھایی تبلیغ کنید که بیشتر به انتشار اخبار و مقالات حوزه کاری شما می پردازند و به طور تخصصی در یک صنعت مشخص فعالیت می کنند. حال اگر چنانچه وب سایت مرتبط با فعالیت سازمانی خود را یافتید بھتر است بخش ھای پربیننده صفحه اصلی آن وب سایت را مورد ھدف قرار دھید.

 

٢- ارسال ایمیل ھای ناخواسته

اگر شیوه تبلیغاتی خود را براساس ارسال ایمیل ھای ناخواسته (spam) بنا کرده اید، مطمئن باشید که تنھا به نابودی شرکت خود کمک کرده اید. ھمانطور که می دانید در حال حاضر بازاریابی ایمیلی به عنوان یک ابزار ترویجی موثر در بین شرکت ھا رواج یافته است، اگر چه این شیوه قواعد مشخصی دارد که باید برای انجام یک کمپین تبلیغاتی موثر از آنھا تبعیت کرد. متاسفانه بسیاری از شرکت ھا درک دقیقی از بازاریابی ایمیلی ندارند و با ارسال ایمیل ھای ناخواسته موجبات انزجار مشتریان بالقوه را فراھم می کنند و تصویر نادرستی از شرکت خود در ذھن آنھا حک میکنند.

مدل بازاریابی آنلاین در اینترنت
ادامه ...

 

٣- استفاده از یک شیوه تبلیغاتی

فراموش نکنید که تبلیغات اینترنتی روش ھای متفاوتی دارد و یک شرکت نباید تنھا از یک شیوه مشخص در امر تبلیغات خود استفاده کند. بازاریابی ایمیلی، ارسال خبرنامه، به کارگیری بنرھای تبلیغاتی و… برخی از روش ھای تبلیغات در اینترنت محسوب می شوند، از این رو ھر شرکتی باید براساس استراتژی ھای بازاریابی اش و به تناسب فضای کسب و کاری که دنبال می کند، از روش ھای تبلیغات اینترنتی به درستی بھره جوید. متاسفانه بارھا شاھد آن بوده ایم که شرکت ھای بسیاری تنھا به یکی از شیوه ھای تبلیغاتی بسنده و در ھر بازار ھدفی از آن استفاده کرده اند، بدون آنکه علایق و رفتار مصرف کننده آن بازار را مورد ارزیابی قرار دھند. پس به یاد داشته باشید که اگر قرار باشد تمام سرمایه خود را بر یک شیوه تبلیغاتی متمرکز کنید، مطمئنا از سرمایه گذاری در دیگر فرصت ھای بالقوه به راحتی صرف نظر کرده اید.

 

۴- افزایش بازدید، افزایش فروش

ممکن است شما وب سایت پربازدیدی داشته باشید، اما در فرآیند فروش توفیق چندانی به دست نیاورید یا بالعکس از وب سایت شما بازدید چندانی صورت نگیرد اما از حجم فروش بالایی برخوردار باشید. پس در ھر دو حالت به دقت میزان بازدیدھای خود را مورد ارزیابی قرار دھید و ببینید که چه تعداد از بازدیدھای شما منجر به فروش محصولات تان شده است. فراموش نکنید که نتیجه این ارزیابی ھا می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار شما قرار دھد که در نهایت توفیق مضاعف شما را به دنبال خواھد داشت. ھمانطور که در مقالات پیشین گفته شد یکی از مزایای افزایش بازدید، ارتقای رتبه وب سابت در موتورھای جستجو است که این خود ارتقای نام تجاری شرکت را به ھمراه خواھد داشت.

آموزش تبلیغات اینترنتی
ادامه ...

 

۵- به کارگیری بنرھای تبلیغاتی کم اثر

ھمان طور که می دانید طراحی بنرھای تبلیغاتی بسته به نوع فعالیت شرکت ھا متفاوت است. در این خصوص توصیه می شود که در طراحی بنرھا تنھا از اطلاعات ضروری استفاده کنید و بیشتر به دنبال ترغیب مخاطبان برای بازدید از وب سایتتان باشید.

 

dah eshtebahe nabakhshoodaniye tablighate interneti 300x222 - 10 اشتباه نابخشودنی تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی

 

۶- عدم ارزیابی ارزش تبلیغات

مطمئنا ھر یک از شرکت ھا به دنبال بازگشت سرمایه خود ھستند و در این راستا به دقت رابطه بین سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه شان را دنبال می کنند اما متاسفانه بسیاری از آنھا از ارزیابی بازخورد تبلیغاتشان به کلی صرف نظر می کنند و تنھا به فلسفه حضور تقلید کورکورانه از رقبایشان مشغول می شوند. پس اگر متوجه شدید که یکی از شیوه ھای تبلیغاتی تان اثربخشی چندانی به دنبال نداشته است با تغییر رویکرد بازاریابی خود و سرمایه گذاری در دیگر شیوه ھای تبلیغاتی از ھدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه تان جلوگیری کنید. به بیان ساده برای ارزیابی ارزش تبلیغات خود تنھا باید آن را از نگاه مشتری و نقطه نظرات او بسنجید.

 

٧- استفاده از پنجره ھای تبلیغاتی سرزده

پنجره تبلیغاتی سرزده (pop-up) گونه ای از تبلیغات آنلاین محسوب می شود که از سوی موتورھای جستجو مورد حمایت قرار می گیرد و با شناسایی کلمات کلیدی موردنظر بازدیدکننده به عنوان یک پنجره مرورگر مجزا در جلو دیدگان او نمایان می شود. از این رو با تجھیز بسیاری از مرورگرھا به فیلتر این پنجره، دیگر این نوع تبلیغات عملا شانسی برای خودنمایی در جستجوگرھا ندارند و سرمایه گذاری در این شیوه تبلیغات اینترنتی تنھا از بین رفتن سرمایه ھای بی بازگشت یک شرکت را به دنبال خواھد داشت.

سایتهای ارائه دهنده خدمات بازاریابی ایمیلی
ادامه ...

 

٨- تقلید کورکورانه از تبلیغات رقبا

توصیه می شود که تنھا با استفاده از شیوه ھای الگوبرداری تبلیغاتی به ارزیابی تبلیغات رقبا بپردازید و با اطلاع از تکنیک ھای اثربخش آنھا و ترکیب با تجربیات و یافته ھای خود تبلیغات اینترنتی موثری برپا کنید. فراموش نکنید که وجه غالب تبلیغات در تمایز آن با تبلیغات رقباست و شما برای دیده شدن تنھا زمانی توفیق بیشتری خواھید داشت که تفاوت ھا را آشکار کنید.

 

٩- عدم به کارگیری کلمات کلیدی

می توانید در عنوان و توضیحات وب سایت خود از کلمات کلیدی مرتبط استفاده کنید و بیشتر به دنبال ارتقای رتبه وب سایت خود در صفحات موتورھای جستجو باشید که مطمئنا از این طریق ارزش نام تجاری خود را در قالب چند کلمه کلیدی رایگان در اذھان مشتریان بالقوه خود دوچندان می سازید.

 

١٠ – تبلیغات برای بخشی از مشتریان

ھمانطور که می دانید ھزینه ھای جذب مشتریان جدید ٣ تا ٣٠ برابر ھزینه حفظ مشتریان قدیمی است پس ھمزمان که در حال استفاده از تبلیغات آگاھی دھنده برای جذب مشتریان بالقوه ھستید با به کارگیری شیوه ھای مدرن تبلیغاتی از تبلیغات یادآوری کننده استفاده کنید و به معرفی مزایای جدید محصولات تان به مشتریان قدیمی بپردازید.

 

در ادامه با ما همراه باشید…

 

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )